Archive for the Historia ubiorów Category

MODEL MŁODZIEŃCZEGO STROJU

W ostatnich dwu­dziestu latach XV w. wyróżnia się w Niemczech model mło­dzieńczego stroju, odcinanego w pasie i wydłużonego na przodzie i w tyle. Wydłużenie to, wzorowane na modzie flamandzkiej, ma formę gładkiego płatu sukna lub też jest ułożone trwale w pro­mieniste fałdy. Poza Niemcami formę takiego ubioru spo­tyka się w Polsce w dziełach Stwosza. W […]

ROZCINANE TKANINY

Szczególnie bogatym źródłem dla różnych interesujących szczegółów są niemieckie ryciny z ostat­nich dwudziestu lat XV w., np. Schongauera, Diirera i in. W ciasnych ubiorach młodych elegantów niemieckich tego okresu pojawia się nowy motyw – rozcinanie wąskiego rękawa w górnej części na pionowo rozchylające się pasy tkaniny . Rozcinanie tkaniny przechodzi też na przód ubiorów i […]

UKRYWANIE DŁUGICH WŁOSÓW

W osiemdziesiątych latach datuje się pojawienie męskich czepców ukrywających długie włosy . Jeden z najważ­niejszych przykładów czepca powtarza się w niemieckim rękopisie w 1487 r. {Historia Herpina, Berlin); w różnych wariantach wy­stępuje u Diirera i w rycinach Wolgemuta do Kroniki Schedła z 1493 r. Z mody flamandzko-francuskiej przeszła do Niemiec luźna, nie przepasana szuba, noszona […]

CHARAKTERYSTYCZNY MODEL SUKNI

Dla niemieckiej mody kobiecej z ostatnich lat XV w. jest charakterystyczny model sukni, która powtarza się stale w róż­nych dziełach sztuki z drobnymi tylko i nieistotnymi dla kroju nałożoną grupę równoległych pionowych fałdów tkaniny, złączonych ze spódnicą Snłvwa  w głębokich fałdach . Duża ilość ciężkich fałdL spódnicy, nadaje postaci charakterystyczne przechylenie w tył lub esowate przegięcie, tak […]

SPOSÓB UBRANIA CHŁOPÓW

Do ulubionych w Niemczech akcesoriów należą zwisające na paskach skórzane torby męskie i kobiece . Zwykle składały się one z właściwej torebki ujętej metalową oprawą i małych bocznych mieszków do ściągania; w modzie mieszczańskiej utrzymały się bez zmiany w 1. poł. XV   w. Wiele typów ubogiej ludności miejskiej i chłopów przekazały nam zabytki sztuki niemieckiej w […]

UBIORY POLSKIE OD XII DO KOŃCA XIV WIEKU

W dawniejszych pracach i artykułach dotyczących wczesnego polskiego ubioru średniowiecznego autorzy mogli korzystać jedynie tylko ze źródeł historycznych i określać szczegóły ubioru na podstawie nielicznych w tym okresie dzieł sztuki. Zapewne ze względu na szczupłość materiałów historycznych i ikonograficznych usiłowano inną drogą odtworzyć dawne ubiory polskie, opierając się na najprostszych krojach odzieży chłopskiej jako reliktach […]

POLSKIE WŁÓKIENNICTWO

Wyniki badań archeologicznych w Gdańsku, prowadzonych na terenie osady rybackiej i rzemieślniczej, dały nowe zupełnie wiadomości o polskim włókiennictwie w wiekach X—XIII. Mniej więcej w te ramy czasowe ujęte są liczne fragmenty dawnych tkanin odzieżowych, a przede wszystkim obuwia, które znaleziono w osadzie handlowej i rzemieślniczej w Opolu. W opra­cowaniu są wyniki badań dawnego grodu […]

ROMAŃSKIE RZEŹBY

Odkryte w 1946 r. i opracowane romańskie rzeźby na trzonach kolumn w kościele norber­tanek w Strzelnie na Kujawach wzbogaciły znacznie materiały ikonograficzne dotyczące ubiorów polskich wieku XII. Ostatnie badania i wydanie krytycznej monografii tak cennego zabytku z XII w., jakim są słynne Drzwi Gnieźnieńskie, ułatwiają korzystanie z bogatego w szczegóły źródła dla hi­storii ubiorów w […]

NAJCENNIEJSZA CZĘŚĆ POSAGU

Tkaniny te stanowiły obok klejnotów najcenniejszą część posagu i wyprawy księżniczek ruskich pochodzących z dynastii panującej w księstwie kijowskim, których imiona wy- stepuią w genealogii rodu Piastów. Orszak niewieści towarzyszący zaślubionym księżniczkom ruskim wnosił na dwór polski własny styl ubiorów, znany z zabytków malarstwa ruskiego tego czasu. Naj­dawniejsza wzmianka kronikarska Galla Anonima opisuje bogactwo ubiorów […]